Τα σημεία της στίξης

 hoje vou falar rapidamente sobre os sinais de pontuação (Τα σημεία της στίξης) no grego moderno. "Rapidamente", pois, a maioria é igual ao português.


" Όταν γράφουμε, εκτός από τον τόνο χρησιμοποιούμε και κάποια αλλά σημαδάκια που μας βοηθούν να διαβάσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που γράφουμε.
Τα σημαδάκια αυτά τα συναντάμε ανάμεσα στις λέξεις ή στο τέλος της πρότασης και λέγονται σημέια στίξης. Τα σημεία στίξης που θα μάθουμε φέτος έιναι τα εξής: η τελεία (.), το κόμμα (,), το ερωτηματικό (;), το θαυμαστικό (!) και η παύλα (-)."

Trecho do livro "Γραμματική - Α' Δημοτικού" da Νίκη Σάκκου. Página 40. Vamos traduzir:

"Quando escrevemos, com exceção do τόνος, usamos outros pequenos sinais que nos ajudam a ler e compreender melhor aquilo que escrevemos. Estes pequenos sinais encontramos entre as palavras ou ao fim das frases e chamam-se sinais de pontuação. Os sinais de pontuação que aprenderemos esse ano são os seguintes: ponto (.), vírgula (,), sinal de interrogação (;), sinal de exclamação (!) e o travessão (-)."

Bem, pessoal é basicamente isso. Tirando o sinal de interrogação, o uso dos outros é exatamente igual ao uso no português.

Além desses, temos mais dois: Τα διαλυτικά (¨) e Η απόστροφος ('). O primeiro é o trema e o segundo é o apóstrofo.
O trema em grego é usado acima das letras ι ou υ e serve pra nos mostrar que uma das duas letras devem ser pronunciadas separadamente das vogais anteriores: α, ε, ο e υ.
Resumindo, lembram das vogais duplas, ditongos e combinações que já estudamos? Elas possuem um fonema próprio. Quando temos o trema em uma das letras, temos que pronunciar cada letra com o fonema original, por exemplo:

Γαϊδούρι, Θεϊκός, Κοροϊδεύω, Αϋπνία.
Sem o trema, as palavras seriam pronunciadas como:
Γεδούρι, Θικός, Κοριδεύω, αφπνία.

Entretanto, quando temos acento (τόνος) na primeira das duas vogais, não colocamos o trema na segunda vogal, por exemplo:

Γαϊδούρι - Γάιδαρος
Κοροϊδεύω - Κορόιδο

MAS, com letras maiúsculas, voltamos a usar o trema, pois, não temos a ajuda do acento para lermos separadamente as vogais, por exemplo:

ΓΑΪΔΟΥΡΙ - ΓΑΪΔΑΡΟΣ
ΚΟΡΟΪΔΕΥΩ - ΚΟΡΟΪΔΟ

O apóstrofo é usado no fim ou começo de uma palavra para nos mostrar que no lugar existe uma letra ou vogais duplas, por exemplo:

Από το - Απ΄το
Φέρε τα - φέρ΄τα
Μου έδωσες - μου΄δωσες

Obs: A única palavra que perde uma letra mas não usamos apóstrofo é a palavra και. Quando a palavra seguinte começa com uma volta, a palavra perde o α, ficando κι, por exemplo:

Και εγώ - κι εγώ (Tradução ao pé da letra: "e eu". Mas, na verdade é uma expressão: "Eu também")
Και ύστερα - κι ύστερα